Medlemsvillkor – CrossFit Kungsbacka 2021

Medlemsvillkor

Nedan allmänna villkor som gäller medlemskap hos CrossFit Kungsbacka mellan den person (”Medlem”) som står namngiven i avtalet och CF Kungsbacka Träning AB (juridiskt bolagsnamn för CrossFit Kungsbacka, nedan kallat ”CFKTAB”). Utöver dessa villkor kan också särskilda villkor gälla vid enskilda tillfällen (anges särskilt) och vid köp av andra tjänster som CrossFit Kungsbacka erbjuder, såsom personlig träning och kurser.

 1. Medlemskap

1.1 Medlemskap hos CFKTAB kan sökas av person som: – är myndig eller i annat fall får sin ansökan skriftligen godkänd av målsman, god man eller förvaltare – är minst 18 år fyllda på dagen för medlemskapets tecknande – har ett allmänt hälsotillstånd som tillåter fysisk träning utan risk för ohälsa eller skador.

1.2 Medlemskap tecknas hos CFKTAB lokalt efter att ha läst information som finns under denna flik

1.3 Medlemskapet är personligt och gäller från och med det datum som anges i avtalet och omfattar den period som medlemmen bundit sig för, vilken också är angiven i medlemsavtalet.

1.4 CFKTAB erbjuder medlemskap med olika bindningstider och träningsmöjligheter. Omfattningen av CFKTAB s olika medlemskapsformer, och avgifterna för dessa, framgår av CFKTAB vid var tid gällande beskrivning av utbud och tjänster och därtill hörande aktuell prislista. Vid köp av månadskort gäller 1 månads uppsägningstid. Vid årskort och halvårskort betalas hela beloppet vid tecknande av kort, och betalas därmed inte tillbaka efter ångerrättstiden löpt ut.

1.5 Medlemmen kan när som helst uppgradera sitt medlemskap till att omfatta en högre nivå enligt CFKTAB vid var tid gällande utbud för olika medlemskap. Vid uppgradering skall medlemmen fortsättningsvis erlägga månadsavgiften för den högre nivån enligt CFKTABs vid var tid gällande prislista. Sker uppgradering under bindningstiden, och har medlemmen erlagt avgifterna i förskott för hela medlemskapsperioden, skall medlemmen, för återstoden av bindningstiden, kontant erlägga skillnaden mellan månadsavgifterna för den tidigare nivån och den nya nivån enligt CFKTAB vid var tid gällande prislista.

 1. Medlemmens ansvar

2.1 Medlemmen förbinder sig att vid varje träningstillfälle kunna styrka sitt medlemskaps giltighet genom uppvisande av giltig legitimation innan träning eller aktivitet påbörjas i CFKTABs lokaler, att själv ansvara för sin hälsa och säkerhet i samband med vistelse i CFKTABs träningscenter, att ta del av och följa CFKTABs vid var tid gällande säkerhets -och ordningsregler, att följa anvisningar som ges av CFKTABs personal avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning, att inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas i CFKTABs träningscenter, att fortlöpande underrätta CFKTAB om missnöje med rådande förhållanden på CFKTABs träningscenter och/eller förslag till förändringar och förbättringar av dessa förhållanden.

2.2 Medlemmen är väl införstådd i att ett träningscenter utgör en miljö där riskmoment förekommer. Medlemmen bär själv ansvar för sina handlingar, beslut och följderna av dessa. Allt träning sker på medlemmens egen risk.

 1. CFKTABs ansvar

3.1 CFKTAB ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständigheter utanför CFKTABs kontroll, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på CFKTABs träningscenter, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut.

3.2 CFKTAB ansvarar inte för olyckor och skador som medlemmen förorsakas under sin vistelse i CFKTABs träningscenter och inte heller för förlust av eller skada på privata tillhörigheter som medlemmen medför i CFKTABs träningscenter, allt såvida inte medlemmen kan visa att CFKTAB orsakat skadan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

3.3 CFKTAB tar inget ansvar för så kallade indirekta skador och medlem är skyldig att snarast – och senast inom två månader – meddela CFKTAB om medlem har ersättningsanspråk  .

3.3 CFKTAB’s ansvar för sakskador – som medlemmen kan visa – är alltid begränsat till ett belopp motsvarande högst kostnaden för ett ettårigt fullt medlemskap hos CFKTAB.

 1. Träning på CFKTAB

4.1 Medlemskapet ger tillgång till träningsmöjligheter hos CFKTAB och i den omfattning som framgår av medlemsavtalet och/eller enligt CFKTAB vid var tid gällande utbud av träningsmöjligheter och tjänster. Information om CFKTAB vid var tid gällande träningstider, schema och erbjudanden ges på plats i CFKTAB träningscenter eller på hemsidan (www.crossfitkungsbacka.se).

4.2 Genom detta avtal så godtar medlemmen att CFKTABs öppettider, bokningsregler och schema för träningspass med tiden kommer att förändras.

4.3 CFKTAB skall, i den mån det är möjligt, erbjuda särskilda träningspass för medlemmar som är i behov av stöd för att på ett säkert sätt kunna delta iCFKTAB fullständiga träningsutbud. Medlemmen förbinder sig att vid uppmaning från CFKTABs personal endast delta på dessa särskilda träningspass fram tills att medlemmen av CFKTABs personal godkänts för deltagande i det fullständiga träningsutbudet. Detta för att medlemmen inte skall utsättas för överhängande risk för skada eller ohälsa med anledning av sin egen oförmåga till säkert utförande av träningen. Varje ny medlem måste genomföra en obligatorisk introkurs där grunderna inom träningen lärs ut.

4.4 Medlemmen godtar härmed att denne kan nekas tillträde till träningscentret fram tills 15 minuter innan schemalagt träningspass startar, som medlemmen bokat plats på.

4.5 Medlemmen förbinder sig att senast på angiven starttid för schemalagt träningspass, på vilket medlemmen bokat sig, stå redo att påbörja träningspasset under ledning av CFKTABs personal. Om medlemmen ej kan uppfylla detta kan medlemmen nekas deltagande på träningspasset.

4.6 Medlemmen förbinder sig att avlägsna sig från träningsytan i samma stund som schemalagt träningspass slutar, som medlem deltagit i, om inte annat anges av CFKTABs personal. Detta för att ej hindra följande träningspass från att fortskrida riskfritt. Medlemmen är dock välkommen att fortsätta sin nedvarvning på stretch och mobility ytorna.

4.7 CFKTAB kan inte alltid garantera tillgång till, av medlemmen önskad träningsaktivitet, som genomförs enligt schemat eller med särskild träningsutrustning eller tillgången är begränsad av annan anledning.

4.8 Det åligger medlemmen att personligen anmäla sitt deltagande i, av CFKTAB erbjudna, träningspass, genom bokning enligt CFKTABs regler för denna. I det fall medlemmen bokar utan att medverka (”no show”) på ett träningspass (utan att medlemmen har avbokat i tid enligt bokningsregler) så kommer medlemmen vid upprepade no shows inte att kunna boka fler pass under en viss tidsperiod.

4.9 Genom detta avtal så godtar medlemmen att CFKTABs träningscenter på ej förutbestämda tider kan vara stängt för medlemmen en eller flera dagar i sträck för utbildningar, föreläsningar, tävlingar och/eller annan aktivitet för vilka medlemmen ej kan garanteras deltagande. Detta skall medlemmen informeras om via CFKTABs facebook-sida inom rimlig tid.

 1. Betalning

5.1 Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis.

5.2 Kontantbetalning. Vid tecknande av avtal betalas kostnaden för medlemskapet i sin helhet vid avtalets ingående.

5.3 Betalning via automatisk dragning/Faktura. Alla träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott. Avbetalning sker vid varje månad via autogiro eller då en faktura som mailas till angiven e-post adress vid köpet av medlemskap och träningskort.

5.4 Moms på 6% ingår i alla priser. 

5.5 Priser som anges i appen (Zoezi) samt hemsidan och övriga medier, är ink. moms. 

 1. Avtalstid och uppsägning

6.1 I samband med teckning av avtalet binder man sig till en viss tid, varefter medlemskapet övergår till ett månad-till-månad avtal med 30 dagars uppsägningstid.

7. ”Frysning” av medlemskap vid särskilda omständigheter såsom skador etc.

7.1 Medlem, som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan ansöka om att få frysa sitt medlemskap motsvarande den tid som de särskilda omständigheterna hindrar medlemmen från att utnyttja medlemskapet.

7.2 Frysning av medlemskap gäller från och med dagen då CFKTAB godkänner medlemmens ansökan om frysning och medför att eventuell bunden period för medlemsavtalet förlängs med den tid som CFKTAB godkänt, att medlemmen spärras från tillgång till träningscentret och dess utbud under den tid som medlemskapet är fryst.

7.3 Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom och graviditet ges enligt överenskommelse. Vid frysning av medlemskap för sjukdom, skada och/eller graviditet skall intyg om orsak utfärdat av läkare, barnmorska, sjukgymnast, naprapat eller motsvarande uppvisas.

7.4 Frysning av medlemskap vid längre utlandsvistelse, högskolestudier, arbete eller militärtjänstgöring på ort där CFKTAB ej kan erbjuda träningsmöjligheter ges om minst 60 dagar och längst om 365 dagar.

7.5 Ångerrätt vid köp av medlemskap: Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter mottagandet. Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta kontakt@crossfitkungsbacka.se Återbetalning görs utan dröjsmål och senast 14 dagar efter konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts.

 1. Dopning

8.1 CFKTAB har nolltolerans vad gäller brukande av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. CFKTAB respekterar dopinglagen (1991:1969 och 1999:44)) i alla dess delar.

 1. Personuppgifter och dess hantering

Alla personuppgifter samlas in och behandlas i enlighet med svensk och EU-lagstiftning för datahantering*.

* CFKTAB behandlar i första hand dina personuppgifter för att kunna leverera en fullgod tjänst till dig. CFKTAB bedömer att intresset av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål är berättigat. Ytterligare berättigade intressen för behandling av dina personuppgifter är planering och utveckling avCFKTAB verksamhet, marknadsföring av egna produkter samt tjänster, säkerhetsändamål och rättsliga anspråk. Vidare måste CFKTAB i vissa fall behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, till exempel för att sköta ekonomi och bokföring.

 1. Hemsida/Internet

Information som publiceras på CFKTAB’s webbplats tillhandahålls för användning av  besökarna på webbplatsen. Även om CFKTAB har vidtagit åtgärder för att säkerställa användandet och informationen, kan fel uppstå. CFKTAB ger ingen garanti för korrekt eller fullständig informationen på webbplatsen. Tänk på att CFKTAB kan förändra informationen på webbplatsen från tid till annan. CFKTAB har inget ansvar för besökarnas användning av information på webbplatsen på annat håll eller i annat sammanhang. CFKTAB garanterar inte att informationen på webbplatsen är virusfri. Medlem rekommenderas att göra egna viruskontroller och att genomföra egna åtgärder i detta avseende. CFKTAB tar inget ansvar för kontaminering eller skada orsakad av virus eller elektronisk överföring av annat slag.

 1. Foto/Video

Med reservation för medlems lagreglerade skydd mot kränkande fotografering, får CFKTAB  fotografera eller videofilma medlem under träning hos CFKTAB. Medlem ger sitt samtycke till användning av dessa fotografier och/eller videor utan ersättning på CFKTAB´s webbplats eller i redaktionellt material eller annan marknadsföring eller reklam som produceras och/eller publiceras av CFKTAB.

 1. Trivselregler och träningsföreskrifter

12.1 Medlem förutsätts alltid att uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa gällande trivselreglerna och användning utav utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse sker.

12.2 Medlem kan stängas av permanent från träningen ifall medlemmen på ett tydligt och uppenbart sätt grovt brutit mot de gällande trivselreglerna och användning utav utrustning.

12.3 Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i CFKTAB’s lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder.

_____________________

CF Kungsbacka Träning AB Kontor: Lilla Hantverksgatan 7 434 42 Kungsbacka kontakt@crossfitkungsbacka.se Org.nr:559000-3413